Discover us

Wettelijke kennisgeving

Bedankt voor uw bezoek aan de websites van HorecAsssit, www.horecassist.com en www.hospitality-jobs.eu.

Hieronder vindt u ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens. Door onze sites te bezoeken accepteert u stilzwijgend onze Algemene Voorwaarden.

De websites www.horecassist.com en www.hospitality-jobs.eu zijn bedoeld om banen te zoeken voor kandidaten en om kandidaten te zoeken voor werkgevers.

Alle persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens van kandidaten worden met de grootst mogelijke discretie behandeld, in overeenstemming met de wetgeving (GDPR) en zullen nooit met derden worden gedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

Algemene informatie 

  • Company name: HorecAssist SRL
  • Address: Avenue Louise 143 Box 4, 1050 Brussels, Belgium
  • Name of the director : Olivier Tombeur, Shareholder and Director
  • Telephone number: +32 476 02 17 48
  • E-mail address: info@horecassist.be
  • Company number : 0786.418.887
  • VAT number: BE 0786.418.887
  • Legal form: SRL

Copyright :

HorecAssist SRL

Toepasselijk recht :

De websites www.horecassist.com en www.hospitality-jobs.eu vallen onder het Belgische recht en zijn geschreven in het Frans, Nederlands en Engels.

HorecAssist SRL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker verbindt zich ertoe deze regelmatig te raadplegen.

Bescherming van persoonsgegevens :

De raadpleging van de websites www.horecassist.com en www.hospitality-jobs.eu is mogelijk, gratis en zonder dat u uw identiteit of andere persoonlijke informatie over te geven.

HorecAssist SRL zet zich in om de privacy te respecteren en de aan haar verstrekte informatie te beschermen, zoals persoonsgegevens die op de website worden verzameld via de knop "inloggen" en de inschrijving op onze nieuwsbrieven. Ze zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Wij verzamelen geen privégegevens, noch cookies, terwijl u onze sites bezoekt.

Veiligheid :

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen en elke overdracht aan onbevoegde derden te voorkomen.

Intellectuele eigendomsrechten :

Veel elementen van deze site: a) zijn beschermd door het auteursrecht ; b) en/of zijn beschermd door het modellenrecht; c) worden beschermd door het merkenrecht.

De aldus beschermde elementen zijn eigendom van HorecAssist SRL of van derden die HorecAssist SRL toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, marketing, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé en op welke drager dan ook (papier, digitaal, ...) is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HorecAssist SRL.

Productinformatie :

In het kader van een beleid van constante verbetering van haar producten en diensten kan HorecAssist SRL op elk moment de kenmerken van haar aanbod wijzigen. De op deze site gepresenteerde producten en/of diensten zijn die welke in België en in het buitenland worden gedistribueerd.

De informatie op deze site is in ieder geval van algemene aard en heeft geen contractuele waarde.

Beperking van de aansprakelijkheid :

U gebruikt de sites www.horecassist.com en www.hospitality-jobs.eu onder uw eigen en volledige verantwoordelijkheid. HorecAssist SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van sites die eraan gekoppeld zijn.

Updates :

HorecAssist SRL behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, deze wettelijke kennisgeving en alle op de site gepresenteerde elementen en producten te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen zijn bindend voor de internetgebruikers die deze algemene voorwaarden bij elke verbinding moeten raadplegen.

Statistical monitoring data :

Wij gebruiken navigatiegegevens (google analytics) voor onze raadplegingsstatistieken (type navigator, aantal bezoekers, bezochte secties...) voor de optimalisering van onze site in termen van secties en navigatie, maar deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Reproductie op papier :

Met uitzondering van de iconografie is de reproductie van de pagina's van deze site op een papieren drager toegestaan, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan

  • vrije verspreiding.
  • eerbiediging van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen van welke aard ook).

The European Commission provides an online dispute resolution platform (OS). This platform is available at http://ec.europa.eu/consumers/odr/. As a customer, you always have the option of contacting the European Commission’s arbitration board. We are neither willing nor obliged to participate in a dispute resolution procedure before a consumer arbitration board.

Abonneren op onze job alert