Voorwaarden en condities

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door HorecAssist SRL en wordt u ter beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden, die in overeenstemming met de Belgische wetgeving moeten worden geïnterpreteerd. Door de site en de daarop beschikbare diensten te gebruiken, wordt u geacht deze voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden die uitdrukkelijk van toepassing zijn op door derden geleverde diensten en informatie te aanvaarden.

Gegevensbescherming

Ons gebruik van CV's en andere persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze site worden verstrekt, valt onder ons Privacybeleid (GDPR Compliant). Wij nemen uw privacy zeer serieus en streven er altijd naar uw informatie te behandelen in overeenstemming met dit beleid, waar deze ook wordt verwerkt.

Gebruik van de site

De op de site beschikbare informatie en diensten worden uitsluitend verstrekt aan personen die werk zoeken en aan werkgevers die personeel in dienst willen nemen. U mag informatie van de site alleen voor deze doeleinden gebruiken, afdrukken en downloaden en voor geen enkel ander persoonlijk of commercieel doel. U mag op geen enkele andere wijze materiaal van de site kopiëren, weergeven, doorgeven of verspreiden.

Wettelijke verplichting voor aanwervers (kan van land tot land verschillen)

Het staat iedere werkgever vrij de kandidaat in dienst te nemen wiens beroepsbekwaamheid en persoonlijke kwaliteiten hem het best lijken te voldoen aan de eisen van de te vervullen functie. Om misbruik tijdens de aanwervingsprocedures te voorkomen, bevat de wetgeving echter bepaalde waarborgen ter bescherming van de sollicitanten.

De verplichtingen van de werkgever bij het opstellen van het werkaanbod

 • Discriminatie is verboden
  Het aanbod conditioneert de toegang tot werk aan een religie, een afkomst, een gezinssituatie (alleenstaand, kinderloos...), een fysiek voorkomen (kort/lang haar, enz.), een leeftijdsstreep of geslacht.
  Het is echter mogelijk om in een werkaanbod een minimumleeftijd te vermelden, wanneer deze voorwaarde in de wet- of regelgeving is vastgelegd. Dit is met name het geval wanneer de tewerkstelling van jongeren onder een bepaalde leeftijd verboden is (drinkgelegenheden bijvoorbeeld).
 • Verplichting tot het opstellen van de taal
  Ongeacht de nationaliteit van de werkgever moet elk werkaanbod voor een bepaald gebied in de plaatselijke taal worden opgesteld. Door werkzoekenden en aanwervers wordt echter algemeen aanvaard dat de gebruikelijke taal in de horeca het Engels is.
 • Verbod op misleiding van de kandidaat
  Het werkaanbod mag geen valse verklaringen bevatten of de kandidaat misleiden:

  • het bestaan, de oorsprong, de aard en de beschrijving van de aangeboden functie;
  • de voorgestelde bezoldiging en bijkomende voordelen;
  • de werkomgeving;

Aan de werkgever die deze bepalingen overtreedt, kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Verplichtingen van de werkgever tijdens de aanwervingsfase

 • Verplichting tot eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  De inlichtingen die bij een aanwerving van de kandidaat worden gevraagd, moeten een rechtstreeks en noodzakelijk verband houden met de voorgestelde functie en met de beoordeling van zijn beroepsbekwaamheid. Deze informatie kan geen ander doel hebben dan de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de voorgestelde functie. De aanwerver heeft dus het recht de kandidaat alle elementen te vragen om zijn kwalificaties en zijn professionele achtergrond te verifiëren, maar hij moet zijn onderzoek tot dit gebied beperken. De kandidaat voor een baan is op zijn beurt verplicht te goeder trouw te antwoorden op vragen die hem rechtmatig worden gesteld. Anderzijds heeft hij het recht te liegen op alle vragen die buiten het wettelijk kader vallen.
 • Verplichting tot transparantie en relevantie
  De sollicitanten moeten specifiek worden geïnformeerd over de aanwervings- en evaluatiemethoden en -technieken voordat deze worden toegepast. Er mag dus geen informatie over een kandidaat persoonlijk worden verzameld waarvan deze niet vooraf op de hoogte was. Bovendien moeten de instrumenten die worden gebruikt om de kandidaat te testen ook relevant zijn voor het nagestreefde doel: het evalueren en aanwerven van een persoon die de voorgestelde functie kan bekleden. Het gebruik van methoden met willekeurige resultaten, zoals astrologie of numerologie, is dus verboden.
 • Vertrouwelijkheid van de resultaten
  De aan het einde van de wervingsprocedure verkregen resultaten moeten vertrouwelijk worden behandeld. Deze vertrouwelijkheid geldt alleen voor derden en niet voor kandidaten, die de mogelijkheid hebben om de resultaten die hen betreffen in te zien.Aanvang van de DienstenWij beginnen niet met de levering van Diensten op grond van een Bestelformulier totdat het Bestelformulier aan ons is geretourneerd, in een door ons goedgekeurde vorm en bevestigd door de Klant door middel van ondertekening, bevestiging per e-mail of verstrekking van het bestelnummer.In het geval van Klanten die Diensten kopen op voorwaarden die vooruitbetaling vereisen, zullen de Diensten niet beginnen totdat de betaling is ontvangen en verrekend.

Onze tarieven

De prijzen zijn zoals gespecificeerd in de prijsstructuur van Hopsitality-Jobs.eu (beschikbaar op aanvraag) en zijn gegarandeerd voor de periode vermeld op het Bestelformulier. Eventueel overeengekomen kortingen zijn vertrouwelijk en mogen door de Klant niet openbaar worden gemaakt.

Een op Hospitality-jobs.eu geplaatste vacature blijft 30 dagen live en wordt automatisch offline gezet, tenzij anders overeengekomen met de Klant. Elke verlenging van deze periode wordt aan de Klant aangerekend als een nieuwe plaatsing, tenzij anders overeengekomen. Alle geplaatste vacatures boven het overeengekomen aantal vacatures per maand worden gefactureerd tegen een prijs per vacature die met de Klant wordt overeengekomen tijdens de contractonderhandelingen.

Wij rekenen GEEN kandidaten!

Betalingen & kredietvoorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen zijn volledig betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij contracten met een looptijd van meer dan een maand zijn de vergoedingen voor de opzegtermijn eveneens onmiddellijk opeisbaar. De factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat u opgeeft als uw contactpersoon voor de crediteurenadministratie.

Krediet wordt verleend op voorwaarde dat HorecAssit passende kredietcontroles uitvoert. Behalve voor Online gekochte of vooruitbetaalde Diensten waarbij de betaling is bevestigd en waarbij krediet wordt verleend, zal een e-factuur worden verstrekt. Als krediet niet is toegestaan, kan een vooruitbetalingsrekening worden toegekend, waarbij het volledige bedrag van het Contract moet worden betaald voordat de Diensten worden geleverd. U kunt om herziening van deze kredietregeling verzoeken na zes (6) maanden vanaf de aanvangsdatum van het Contract. HorecAssist behoudt zich het recht voor uw kredietvoorwaarden periodiek te herzien.

In geval van te late betaling kan HorecAssit de Diensten beëindigen en worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. De Klant blijft aansprakelijk voor de betaling van de Diensten zoals overeengekomen in het Contract, niettegenstaande deze Diensten zijn opgeschort of beëindigd krachtens dit Contract. Bovendien kunnen rente en vergoedingen worden gevraagd.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze voorwaarden dragen geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht, licentie of gebruiksrecht van ons over aan de Klant. Al onze rechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, logo's, titels alsmede alle andere commerciële rechten) blijven onbeperkt ons (intellectueel) eigendom.

Alle door ons gepubliceerde materialen en inhoud zijn onderworpen aan onze intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkrechten en databankrechten), met uitzondering van de afzonderlijke elementen van dergelijke materialen en inhoud die door de klant of een derde zijn ontworpen en die reeds onderworpen zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van de klant of een derde en die niet door ons zijn gewijzigd of herzien. De klant erkent tevens dat hij geen andere rechten heeft, in of op deze intellectuele eigendom dan het recht op gebruik ter nakoming van de contractuele verplichtingen. Het gebruik van deze site verleent u geen eigendomsrechten op de op de site beschikbare materialen die toebehoren aan HorecAssist of aan de door haar genoemde websites.

Licentie voor het gebruik van de naam, handelsmerken en logo's van de Klant

De Klant stemt ermee in dat HorecAssist de naam, handelsmerken en logo's van de Klant ("IP-Rechten") gebruikt voor het verlenen van de Diensten.

Bovendien stemt de Klant ermee in dat HorecAssit de Klant als referentieklant mag vermelden in haar marketingmateriaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot websites en brochures), dat HorecAssit de IP-Rechten van de Klant in deze context mag gebruiken en voorbeelden mag geven van de Diensten die aan de Klant zijn verleend en de materialen die namens de Klant zijn gepubliceerd.

Regels van de site

We hebben regels voor de inhoud en het formaat van de vacatures op Hospitality-jobs.eu. Het doel daarvan is ervoor te zorgen dat gebruikers die op de site zoeken, resultaten krijgen die zo duidelijk en informatief mogelijk worden gepresenteerd. U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u, elke advertentie die in strijd met deze regels is geplaatst, van Hospitality-Jobs kunnen verwijderen. De regels kunnen van tijd tot tijd veranderen en u wordt geadviseerd ze regelmatig te raadplegen.

De regels zijn:

 1. Geen dubbel werk ten koste van het werk van andere klanten;
 2. Geen onnodig gebruik van trefwoorden in functiebeschrijvingen of -titels. Onnodig betekent het opzettelijk invoegen van woorden, woordreeksen of het herhalen van functietitels met de bedoeling de positie in de resultatenlijst te beïnvloeden of het aantal pagina's te verhogen;
 3. De op Hospitality-Jobs.eu geplaatste vacatures mogen uitsluitend betrekking hebben op echte vacatures en niet op andere producten of diensten die al dan niet verband houden met aanwerving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, affiliate-systemen, piramideverkoopsystemen of andere zogenaamde "zakelijke kansen"; en
 4. URL's of e-maillinks (live of alleen tekst) zijn niet toegestaan in de hoofdtekst van de vacaturepagina. E-maillinks zijn toegestaan via de link "stuur een e-mail" en url-links zijn toegestaan via de link "online solliciteren".

Illegale advertenties

Advertenties die lijken te discrimineren op grond van geslacht, geslacht, burgerlijke staat, ras of handicap zijn onwettig en kunnen leiden tot vervolging van zowel de adverteerder als de uitgever. Advertenties worden door Hospitality- jobs.eu aanvaard op voorwaarde dat de adverteerder bevestigt dat elke eis of kwalificatie die onwettig lijkt te discrimineren, in overeenstemming is met elke vrijstelling die beschikbaar is onder de relevante wetgeving. Niettegenstaande deze bevestiging, als wij van mening zijn dat een advertentie discriminerend kan zijn, kunnen wij naar eigen goeddunken de advertentie wijzigen of verwijderen van Hospitality-jobs.eu zonder aansprakelijkheid jegens u voor enige terugbetaling van betaalde of te betalen bedragen met betrekking tot de plaatsing of anderszins en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Antwoorden op aplicanten

U gaat ermee akkoord eerlijk en professioneel om te gaan met personen die reageren op een door u geplaatste advertentie en niets te doen dat Hospitality-jobs.eu in diskrediet kan brengen. U zult ons vrijwaren van, en tegen elke claim, ingediend door een individu tegen Hospitality-jobs.eu als gevolg van uw schending van deze verplichting of een andere van deze voorwaarden.

Wij garanderen geen reacties op uw advertentie of reacties van personen die geschikt zijn voor de geadverteerde baan. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige controles en procedures uit te voeren om ervoor te zorgen dat de kandidaten geschikt zijn voor de geadverteerde baan en over de vereiste kwalificaties en persoonlijke eigenschappen beschikken.

Beschikbaarheid van de site

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat Hospitality-jobs.eu 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. De site kan echter soms geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn door technische storingen of redenen buiten onze controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen door derde dienstverleners of een risico op een virusaanval. Wij zullen deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aanpakken, maar u gaat ermee akkoord dat wij geen financiële aansprakelijkheid jegens u hebben in het geval van een dergelijke onbeschikbaarheid.

Hospitality-jobs.eu kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen of deze website of een deel ervan intrekken.

Materiaal

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste apparatuur beschikt en aangesloten bent op de juiste diensten om vacatures op Hospitality- jobs.eu te kunnen plaatsen.

Inhoud en links

Als uw advertentie via onze externe online sollicitatiemogelijkheid naar een andere site verwijst, bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de links en voor de inhoud van uw advertentie en de gelinkte site. Wij kunnen elke advertentie met inhoud of links naar een site die naar onze mening lasterlijk, illegaal of aanstootgevend is of Hospitality Jobs in diskrediet brengt, van Hospitality Jobs verwijderen. U vrijwaart ons van alle claims of aansprakelijkheid die voortvloeien uit de inhoud of links in uw advertenties.

Sites van derde partijen

Vacatures die u plaatst op Hospitality-jobs.eu kunnen ook verschijnen op rekruteringswebsites van derden krachtens overeenkomsten van tijd tot tijd tussen Hospitality-jobs.eu en de eigenaars van dergelijke websites.

Contacten met kandidaten

U gaat ermee akkoord eerlijk en professioneel om te gaan met personen met wie u contact opneemt aan de hand van informatie van de kandidaat en niets te doen dat Hospitality-jobs.eu in diskrediet kan brengen. U zult Hospitality-jobs.eu vrijwaren van en tegen elke vordering van een individu tegen Hospitality-jobs.eu die voortvloeit uit uw schending van deze verplichting of een andere van deze voorwaarden.

Passwords

Wachtwoorden zijn uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie ze zijn verstrekt. Wachtwoorden moeten vertrouwelijk en veilig worden bewaard. Wij kunnen de toegang tot een wachtwoord weigeren als wij redelijkerwijs van mening zijn dat het wordt gebruikt door een onbevoegd persoon of dat de gebruiker deze voorwaarden schendt.

Abonneren op onze job alert